วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกแผนการปฏิบัติงานประจำวัน

7 .  2555
ภาคเช้า
พูดหน้าแถวในตอนเคารพธงชาติและช่วยครูพี่เลี้ยงทำความสะอาดห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ภาคบ่าย
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4/1 ในคาบที่ 5 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง At the mark

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกแผนการปฏิบัติงานประจำวัน

6.  2555
ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้สอนนักเรียน
ภาคบ่าย
ช่วยทำความสะอาดห้องพยาบาลให้สะอาดและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกแผนการปฏิบัติงานประจำวัน

5.  2555
ภาคเช้า
ช่วยทางโรงเรียนปรับปรุงห้องเก็บของ ของโรงเรียนให้ดูเรียบร้อยและสะอาดเป็นระเบียบมากขึ้นกว่าเดิม
ภาคบ่าย
ช่วยทางโรงเรียนปรับปรุงห้องเก็บของ ของโรงเรียนให้ดูเรียบร้อยและสะอาดเป็นระเบียบมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกแผนการปฏิบัติงานประจำวัน

4.  2555
ภาคเช้า
ช่วยคุณครูพี่เลี้ยงจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียนอย่างเช่นทำความสะอาด ตกแต่งด้วยต้นไม้ให้สวยงาม
ภาคบ่าย
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4/1 ในคาบที่ 5 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง At the mark

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกแผนการปฏิบัติงานประจำวัน

3.  2555
ภาคเช้า
เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ให้พร้อมเพื่อจะสอนนักเรียนในภาคบ่าย
ภาคบ่าย
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4/1 ในคาบที่ 5 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง At the mark

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แผนการปฏิบัติงานประจำวัน

31  .  2555
ภาคเช้า
ช่วยคุณครูพี่เลี้ยงจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆเพื่อตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าเรียนมากยิ่งขึ้น
ภาคบ่าย
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4/1 ในคาบที่ 5 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง At the market

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกแผนปฏิบัติงานประจำวัน

30  สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้และเนื้อหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง At the market เพื่อจะเข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4/1 ในคาบที่ 4
ภาคบ่าย
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4/1 ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง At the market ในคาบที่4 และหลังจากนั้นช่วยคุณครูพี่จัดตกแต่งห้องเรียนที่คุณครูพี่เลี้ยงประจำชั้นอยู่